SALES

CONTROL ROOM

Sala de 28 m2 amb tractament acústic
integral a càrrec de AudioAcústica. Monitoratge
ATC amb subgreu Blue Sky.

ROOM 1

Sala de 25 m2 amb tractament acústic d’absorció
moderada de la firma Auralex.
Panels de separació acústica Clearsonic i
pantalla anti-­‐reflexió para captación vocal.

ROOM 2

Sala de 45 m2 amb tractament acústic
integral a càrrec de AudioAcústica. Panels de
separació acústica Clearsonic. Piano
Steinway & Sons Series A.